Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

ZASADY REKRUTACJI

DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

2,5 KLASY TECHNIKUM NR 11 - technik hotelarstwa (czteroletnie)

1,5 KLASY TECHNIKUM NR 11 - technik obsługi turystycznej (czteroletnie)

 

Regulamin rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej opracowano na podstawie  art.155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.), art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.  

    W szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Bielsko-Biała nabór ma charakter elektroniczny i kandydat poddaje się jej wynikom. Dane uczniów starających się o przyjęcie do szkoły w mieście są wprowadzane do systemu i tam opracowywane. Kandydaci dokonują tylko i wyłącznie rejestracji elektronicznej w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, tj.

od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. 

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum 

2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów (dostarczone do szkoły do 12 lipca ).

2. Kryteria kwalifikowania kandydatów: 

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

2) oceny z języka polskiego, matematyki, geografii i języka obcego na świadectwie ukończenia gimnazjum; 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

5) stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan  zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość: 

1) wielodzietność rodziny kandydata / troje i więcej dzieci w rodzinie/ 

2) niepełnosprawność kandydata 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

              8) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego.

6. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

7. Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

10. Ujawnianie i przetwarzanie danych osobowych uczestników rekrutacji następuje na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku. O ochronie danych osobowych z póź. zm., tj. na skutek zgody na przetwarzanie danych osoby składającej oświadczenie woli.

11. Kandydaci przyjmowani są do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

12. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienionych w zasadach poszczególnych rekrutacji kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

13. Maksymalna liczba punktów uzyskanych za oceny na świadectwie - 72 punkty; świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów; szczególne osiągnięcia - 18 punktów; stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza - 3 punkty; maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego  - 100 punktów.

14. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 obowiązuje następujący sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym:

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punktów

 18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry –17 punktów

celujący – 18 punktów

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

 18 punktów

Język obcy nowożytny

jak w przypadku języka polskiego

 18 punktów

Geografia

jak w przypadku języka polskiego

 18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

   7 punktów

 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

     c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

     a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

     c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

     f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

     a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

     b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

     c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

     d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.

/wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/

 

 3 punkty

Absolwenci zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka angielskiego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznając następującą liczbę punktów:

›język polski: celujący - 20 pkt; bardzo dobry - 18 pkt; dobry - 13 pkt; dostateczny - 8 pkt; dopuszczający 2 pkt;

›matematyka: celujący - 20 pkt; bardzo dobry - 18 pkt; dobry - 13 pkt; dostateczny - 8 pkt; dopuszczający 2 pkt;

›język angielski podstawowy: celujący - 20 pkt; bardzo dobry - 18 pkt; dobry - 13 pkt; dostateczny - 8 pkt; dopuszczający 2 pkt;

 

›historia*: celujący - 20 pkt; bardzo dobry - 18 pkt; dobry - 13 pkt;

›wiedza o społeczeństwie*: celujący - 20 pkt; bardzo dobry - 18 pkt; dobry - 13 pkt;

*liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów tych zajęć dzieli się przez 2;

 

›biologiax: celujący - 20 pkt; bardzo dobry - 18 pkt; dobry - 13 pkt;

›chemiax: celujący - 20 pkt; bardzo dobry - 18 pkt; dobry - 13 pkt;

›fizykax: celujący - 20 pkt; bardzo dobry - 18 pkt; dobry - 13 pkt;

›geografiax: celujący - 20 pkt; bardzo dobry - 18 pkt; dobry - 13 pkt;

x liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów tych zajęć dzieli się przez 4.

 

 

 

 

 

 

maksymalnie 20 punktów

 

maksymalnie 20 punktów

 

maksymalnie 20 punktów

  

 

 

 

maksymalnie 20 punktów

 

 

 

   

maksymalnie 20 punktów

Egzamin gimnazjalny

 100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

  • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

  

 maksymalnie 20 punktów

 maksymalnie 20 punktów

 maksymalnie 20 punktów

 maksymalnie 20 punktów

 maksymalnie 20 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 200 punktów

Terminy

Wydarzenia

od 18 maja 2018 r.
do 18 czerwca 2018 r. 

  Kandydaci dokonują rejestracji wyłącznie drogą elektroniczną - wprowadzają dane osobowe i adresowe oraz dokonują wyboru preferencji, składają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru wniosek wydrukowany z elektronicznego naboru oraz wymagane dokumenty. Wniosek musi być podpisany przez kandydata i jego rodziców.

od 22 czerwca 2018 r.
do 26 czerwca 2018 r. 

  Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6 lipca 2018 r.

  Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

do 12 lipca 2018 r.

  Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

13 lipca 2018 r. godz. 12.00

  Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały oraz informację o wolnych miejscach.

do 16 lipca 2018 r.

  Dyrektor szkoły informuje Śląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.