Przejdź do treści Przejdź do menu

Komunikat

10-08-2020 12:03 KOMUNIKATY

Informujemy, że zaktualizowaliśmy listę podręczników obowiązujących w nadchodzącym roku szkolnym. Aktualny wykaz można pobrać tutaj. Jednocześnie chcemy zakomunikować, iż zakończył się kolejny etap rekrutacji. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r. Kandydat może zapoznać się z wynikami naboru przez system naboru lub na stronie internetowej szkoły, w której złożył dokumenty.


Potwierdzanie woli podjęcia nauki od 13 do 18 sierpnia 2020 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020. 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach 19 sierpnia 2020 r. do godz.14.00