Przejdź do treści Przejdź do menu

Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w czasie epidemii COVID-19

31-08-2020 16:38 KOMUNIKATY

Zarządzenie Nr 17/99/2020
Dyrektora Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej z dnia 31.08.2020 roku
Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 
w czasie epidemii COVID-19

Opracowano na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz.374 z póź. zmianami).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r.  (Dz. U. 2020 poz.  1394 z dnia 14.08.2020)  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020.11.1166 z póź. zmianami).

 §1

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 2. Przy wejściu do budynku szkoły należy  obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 3. Osoby z zewnątrz, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, wchodzące do budynku szkoły obowiązuje  stosowanie środków ochronnych: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgłasza ten fakt dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły lub pedagogom.
 5. Uczeń zostanie odizolowany od pozostałych osób w izolatce, która znajduje się w sali 229. Uczeń ten pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły.
 6. Nauczyciel, wychowawca, pedagog, psycholog lub wicedyrektor szkoły  niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. Nauczyciel prowadzący lekcję w blokach ustala indywidualnie przerwę dla uczniów, aby uniknąć i ograniczyć gromadzenie się uczniów na wspólnych powierzchniach.
 8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. Obowiązuje zakaz korzystania z szafek uczniowskich.
 11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 13. W częściach wspólnych szkoły, w tym na korytarzach obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.
 14. Przy wejściu do każdej sali lekcyjnej oraz przy wejściu do sali gimnastycznej należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Płyny do dezynfekcji znajdują się przy każdym wejściu do sali.
 15. Na zajęcia z wychowania fizycznego uczniowie wchodzą wejściem od strony parkingu. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce.
 16. Po skończonych zajęciach każda sala i powierzchnie wspólne w szkole są dezynfekowane.

§2

Procedury  w sytuacji  podejrzenia zakażenia COVID-19 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgłasza ten fakt dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły lub pedagogom.
 2. Uczeń zostanie odizolowany od pozostałych osób w izolatce, która znajduje się w sali 229. Uczeń ten pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły.
 3. Nauczyciel, wychowawca, pedagog, psycholog lub wicedyrektor szkoły  niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 4. Dyrektor, wicedyrektor szkoły lub pedagog  niezwłocznie powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej, nr telefonu 33 4992944 oraz Delegaturę Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, nr telefonu 600438414.
 5. Wszystkie pomieszczenia, w których przebywała osoba z objawami mogącymi wskazywać na infekcję dróg oddechowych są natychmiast zdezynfekowane.

§3

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii COVID-19

 1. Biblioteka pełni dyżur w wyznaczonych godzinach, podanych do wiadomości na stronie internetowej Szkoły.
 2. W wypożyczalni mogą przebywać maksymalnie 3 osoby w odległości od siebie nie mniejszej niż 2 metry, a w czytelni maksymalnie 10 osób w odległości  nie mniejszej niż 2 metry (za wyjątkiem obowiązkowych zajęć lekcyjnych). Pozostałe osoby muszą zaczekać na korytarzu.
 3. Osoby odwiedzające bibliotekę dezynfekują przy wejściu obowiązkowo dłonie. Płyny do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do biblioteki.
 4. W bibliotece obwiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 5. Oddane książki i czasopisma pozostają oznaczone datą zwrotu na specjalnie wydzielonym miejscu na kwarantannie przez 3 dni. Po upływie tego czasu zostają ponownie włączone do użytkowania.
 6. Przy stanowisku wypożyczeń może przebywać tylko jedna osoba, która powinna zachować odległość co najmniej 0.5 m od nauczyciela bibliotekarza.
 7. Książki, słowniki i czasopisma z półek podaje tylko nauczyciel bibliotekarz.
 8. Pomieszczenia biblioteki będą codziennie wietrzone i odkażane.
 9. Do odwołania zawieszone zostaje dla czytelników korzystanie w czytelni z komputerów, drukarki i Internetu.
 10. Osoby, które mają objawy choroby (kaszel, katar, stan podgorączkowy) lub mieszkają z kimś, kto ma takie objawy, proszone są o odłożenie wizyty w bibliotece do czasu ustania objawów chorobowych.
 11. Osoby, które przebywają na kwarantannie lub mieszkają z kimś, kto na niej przebywa mają zakaz odwiedzania biblioteki szkolnej do czasu jej zakończenia.
 12. Książki i czasopisma należy najpóźniej dzień wcześniej przed planowaną wizytą w bibliotece zamawiać poprzez system rezerwacji online w katalogu OPAC lub w razie problemów technicznych przez edziennik.
 13. W bibliotece obowiązuje zakaz przynoszenia i spożywania przez czytelników napojów i innych artykułów spożywczych, a także korzystania z telefonów komórkowych.
 14. Do odwołania nie ma możliwości pożyczania gier planszowych, płyt DVD, kubków, sztućców, talerzy itp.

§4

Procedury funkcjonowania pracowni gastronomicznej w czasie epidemii COVID-19 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 

 1. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania  zasad BHP, GMP, GHP oraz przeciwpożarowych obowiązujących w pracowni gastronomicznej.
 2. Przy wejściu do pracowni każdy uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce. Płyny do dezynfekcji znajdują się przy każdej sali.
 3. Uczeń zobowiązany jest do posiadania rękawiczek (kelnerskie, lateksowe, nitrylowe). Zakłada je na ręce bezpośrednio po dezynfekcji. Rękawiczki obowiązują w trakcie trwania zajęć.
 4. Każdy uczeń posiada swój długopis, kartkę, zeszyt. Nie wolno pożyczać artykułów szkolnych między sobą.
 5. Uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji przedmiotów piszących (np. długopis, pióro).
 6. Podczas zajęć, na których odbywa się praktyka, ćwiczenia wykonuje i serwuje zespół odpowiedzialny za przyrządzanie, z zapewnieniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Obowiązuje zakaz korzystania z dodatków wspólnych. Po degustacji talerze odnosi grupa pracująca w danym tygodniu i zmywa je.
 7. Po zakończeniu zajęć przez grupę obowiązuje dezynfekcja stolików i krzeseł.
 8. Szatnia służy tylko do zmiany odzieży i pozostawienia w niej rzeczy. Jednorazowo w szatni może przebywać 6 uczniów.
 9. Zużyte rękawiczki należy wyrzucić do specjalnie oznaczonego pojemnika znajdującego się w sali.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.

Klaudiusz Knyps